Lezing van de dag

Maandag, 21 Augustus 2017 : Uit het boek Rechters 2,11-19.

In die dagen begonnen de Israëlieten te doen wat slecht is in de ogen van de Heer: ze gingen de Baäls dienen. Ze keerden de Heer de rug toe, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden te buigen krenkten ze de Heer. Ze keerden Hem de rug toe om Baäl en de Astartes te dienen. Toen ontstak de Heer in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. Telkens als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, werkte de Heer hen tegen, zoals Hij hun gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de Heer een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden. Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet; ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden ze weer af van de weg die hun voorouders waren gegaan: die hadden de geboden van de Heer gehoorzaamd, maar zij niet. Steeds wanneer de Heer een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de Heer medelijden en verloste Hij hen van hun vijanden zolang die rechter leefde. Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan hun voorouders liepen ze achter andere goden aan om die te dienen en bogen ze zich voor hen neer. Ze weigerden hardnekkig hun kwalijke praktijken op te geven.

 


 

Maandag, 21 Augustus 2017 : Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44.

Onze vaderen roeiden de inlandse volken niet uit die de Heer hun had aangewezen, vermengden zich zelfs met heidenen en spiegelden zich aan hun daden. Zij vereerden hun godenbeelden en raakten verstrikt in hun netten. Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen. Zij werden onrein door hun daden, overspelig was hun gedrag. Toen ontstak de Heer in toorn, Hij gruwde van zijn volk, zijn liefste bezit. En al bracht Hij hun telkens verlossing, Ze bleven in hun opstand volharden! Maar werden ze door hun misdaad vermorzeld, Toch zag Hij naar hen om, telkens als Hij hen hoorde klagen in hun nood.

 


 

Maandag, 21 Augustus 2017 :

 


 

Maandag, 21 Augustus 2017 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 19,16-22.

Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen: 'Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' Hij zeide hem: 'Waarom wilt ge van Mij weten wat goed is? Een slechts is er goed. Als gij het Leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.' 'Welke?' vroeg hij. Jezus antwoordde: 'De bekende: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder en gij zult uw naaste beminnen als uzelf.' 'Dat heb ik allemaal onderhou­den', verklaarde de jongeman,'waar schiet ik nog tekort?' Jezus sprak tot hem: 'Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen.' Maar toen de jongeman deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goede­ren bezat.

 


 

Maandag, 21 Augustus 2017 : Commentaar H. Clara

Ik dank de vrijgevige Schenker van genade, van Wie - zo geloven wij - iedere goede gave en ieder volmaakt geschenk komt, want Hij heeft je gesierd met zulke grote kenmerken van deugden en je doen schitteren met de tekenen van zo'n grote volmaaktheid. Daarom verkrijg jij het, als ijverige navolgster van de volmaakte Vader, zelf volmaakt te worden, opdat zijn ogen niets onvolmaakts in je zien. Het is die volmaaktheid, waardoor de Koning zelf jou met zich zal verenigen in het hemels bruidsvertrek, waar Hij luisterrijk zetelt op een met sterren omkranste troon, want je hebt de verhevenheid van een aards koningschap veracht en het aanbod van een keizerlijk huwelijk versmaad. Hunkerend geworden naar de allerheiligste armoede heb jij je in de geest van grote nederigheid en brandende liefde gehecht aan de voetstappen van Hem met Wie je verkregen hebt in huwelijksgemeenschap te worden verbonden. Omdat ik goed weet dat jij geëerd bent om je deugden, zal ik geen overdaad van woorden gebruiken en je niet belasten met overbodige woorden, hoewel je zelf niets overbodig zult achten waaruit je enige troost zou kunnen putten.Welnu, omdat één ding noodzakelijk is (Cf. Lc 10,42), vraag ik je dringend dit ene, en vermaan je door de liefde van Hem, aan wie jij jezelf als een heilige en welgevallige offergave hebt aangeboden: Houd je levenskeuze in herinnering, kijk … steeds naar je begin. Wat je houvast is, blijf daaraan vasthouden; wat je doet, blijf dat doen en laat dat niet los. Ga snelle stap en lichte tred zonder je voeten te stoten, zodat je stappen zelfs het stof niet laten opwaaien. Wees onbezorgd, blij en opgewekt als je waakzaam het pad van de gelukzaligheid gaat. Vertrouw niets, stem met niets in wat je van deze levenskeuze zou willen afbrengen en wat op deze weg een struikelblok voor je zou vormen, want dan zou je niet in die volmaaktheid, waartoe de geest van de Heer je heeft geroepen, je geloften aan de Allerhoogste kunnen volbrengen.